مدیریت و مهندسی کیفیت هوا


اجرای مدلسازی های پیشرفته آلودگی هوا مانند WRF-SMOKE-CMAQ

شناسایی و رفع نشتی (LDAR)

اندازه‌گیری آلاینده‌ها به روش سنسورهای استنتاجی(PEM)

استقرار نظام مدیریت کربن و انرژی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها

مدل‌سازی پخش و پراکنش آلاینده‌های هوا (آنلاین و آفلاین)

تخمین شار انتشار معادل سطحی آلاینده‌های هوا

مطالعات مربوط به طراحی و ساخت سولفورزدایی از گاز دودکش (FGD) و رسوب‌دهنده الکترواستاتیکی(ESP)