خدمات فنی و مهندسی انرژی


  • اندازه‌گیری کلیه شبکه‌های توزیع سوخت، سیستم‌های حرارتی، تهویه، موتورها و پارامترهای احتراقی و الکتریکی
  • تعیین الگوی مصرف انرژی صنایع و برآورد شاخص مصرف انرژی ویژه
  • طراحی و اجرای روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیندها و خطوط تولید
  • استقرار سیستم مدیریت(ISO 50001)
  • مطالعات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر
  • ترموگرافی به منظور کاهش مصرف سوخت و انرژی
  • انجام مطالعات مدیریت و ممیزی انرژی
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی در ابعاد صنعتی با رویکرد کنترل و کاهش مصرف انرژی
  • طراحی و استقرار سیستم‌های آنلاین تشخیص عیوب موتورها به منظور بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری موتورها